SWOT Analizi Nedir? SWOT Analizi Örnekleri

Bu makalemizde SWOT analizinin ne olduğunu anlattıktan sonra çeşitli sektörler için SWOT Analizi Örnekleri veriyoruz.

SWOT Analizi Nedir? SWOT Analizi Örnekleri
06.08.2020
1.857
A+
A-

İş hayatının içinde yer alan ya da beyaz yakalı tabir edebileceğimiz çalışanlar tarafından aşina olunan bir kelimedir SWOT. Bu makalemizde öncelikle SWOT analizinin ne olduğunu tanımladıktan sonra, SWOT analizinin nasıl yapıldığını açıkladıktan sonra birkaç SWOT analizi örnekleri ile makalemizi bitireceğiz.

SWOT Nedir?

SWOT kelimesi, İngilizce kelimeler olan strengths, weakness, opportunities ve threats kelimelerinin baş harflerinin birleşmesi ile oluşan bir kelimedir. Türkçe karşılığı ile güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar olarak çevirebiliriz.

Analiz Nedir?

Swot analizini detaylı bir şekilde anlatmadan önce bir de analiz kelimesinin tanımına bakalım. Analiz, bir konuyu anlamak için o konuyu oluşturan bileşenlerin parçalarına ayrılmasını kapsayan bir araştırma türüdür. Analiz; karmaşık değerli ve gerçek sürekli fonksiyonların bir sistem dahilinde incelenmesi işlemdir ve bir konunun ya da durumun temel özelliklerini belirlemek için ayrıntılarıyla araştırılmasını da içermektedir.

SWOT Analizi Nedir?

Swot ve analiz kelimelerini inceledikten sonra; Swot analizi nedir sorusunun cevabını arayabiliriz. SWOT Analizi, bir tekniğin, bir sürecin, bir projenin, bir ticari girişimin, kurumun, durumun hatta bir kişinin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemesinde, iç ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamak için kullanılan etkili ve önemli bir tekniktir.

1960 yılında Albert S.Humphrey tarafından geliştirilen swot analizi tekniği; işletmenin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek ve dış çevreden kaynaklanan tehdit ve fırsatları tespit edip bunlara karşı önlem almak için kullanılır.

İşletmeler için SWOT analizi genellikle bir projenin ya da girişimin yapılması öncesinde yapılır. Yapılan SWOT analizi önce planlama sürecinde daha sonrasında da karar verme sürecinin önemli bir girdisi haline gelir.

SWOT analizi neden yapılır sorusunun cevabı ise, işletmenin veya projenin güçlü yönlerini, zayıf yönlerini tespit etmek, proje yürütülürken ya da işletme faaliyetlerinde uygun fırsatlar yaratacak unsurları gün ışığına çıkarırken bu süreç içerisinde olası mayın tarlalarından ötürü risk ve tehditleri size göstermektir. Bu faktörlerin bilinmesi ile işletmeniz ya da hayata geçireceğiniz projeniz üzerindeki tüm etkileri ortaya çıkararak akılcı planlama yapmanıza dolayısı ile tüm kontrolün sizde olmasına imkan tanır.

Güçlü Yönler

SWOT analizi yukarıdaki tanımda belirtildiği gibi bir çok amaç için yapılabilinir. Bu bazen kişisel, bazen süreç, bazen bir girişim, bazen bir işletmenin içi ve bazen de proje için olabilir. Aslında karşılaştığınız her olay için SWOT analizi yapabilirsiniz.

SWOT analizinin ilk perspektifi güçlü yönledir. Yukarıda bahsettiğimiz analizi ne için yapıyorsanız o amaca yönelik olarak, bir işletmenin ya da projenin misyonunu gerçekleştirmenizi sağlayan temel niteliklerdir. Bahsi geçen güçlü yönler somut olabileceği gibi soyut da olabilmektedir. Kişisel olarak ya da şirket olarak bilgi ve uzmanlık sahibi olduğunuz nitelikler bu alanda değerlendirilir.

Bu kapsamda işletmeler için insan kaynakları kalitesi, kurumsal kültür, finansman kaynaklarının genişliği, marka sadakati gibi bir çok konu bu kapsamda değerlendirilebilinir.

Zayıf Yönler

SWOT analizinin yapıldığı konu hakkında sonuca ulaşma ya da daha zor ulaşma konusunda engel olan niteliklerdir. Zayıf yönler analizin yapıldığı konuda, başarı ve büyüme üzerinde kötü etkilere sahip olan etmenlerdir. Olması gereken ya da karşılanması gereken özellikler ya da standartları karşılamayan faktörlerdir. Örnek vermek gerekirse; alet, araç ya da ekipman noksanlığı, yetersiz araştırma ve geliştirme tesisleri, yetersiz ürün gamı, etkisiz kararlar zayıf yönlerden sadece bazılarıdır. Zayıflıklar kontrol edilmeli, en aza indirilmeli ve ortadan kaldırılmalıdır. Örneğin, kullanılmayan makinelerin üstesinden gelmek için yeni makineler satın alınabilir. Organizasyonel zayıflıkların diğer örnekleri, büyük borçlar, yüksek çalışan cirosu, karmaşık karar verme süreci, dar ürün yelpazesi, büyük hammadde israfıdır.

Fırsatlar

İşletmeniz ya da projeniz için faaliyet gösterdiği ortam tarafından ortaya çıkacak pozitif etmenlerdir. Süreç içerisinde olası fırsatlar ile rekabette avantaj elde edilir. İstenilen sonuçlar alınırken pazar, rekabet, endüstri gibi kaynaklar değerlendirilir. Bunlar fırsatlar hanesine yazılarak süreç içerisinde dikkate alınır, bu fırsatlardan yararlanma yoluna gidilir.

Tehditler

Tehditler dış ortamdaki koşullar zaman zaman işletmenin süreçlerini, kendisinin güvenilirliğini ve karlılığı için tehlike oluşturabilir. Bu tarz zayıflıklar sonucunda işlerin sekteye uğraması söz konusu olabilir. Swot analizi yukarıda belirtildiği üzere ilk olarak ele alındığında, sürecin işletilmesi esnasında ortaya çıkacak tehditler için bir hareket planı gerekebilir. İşletme tehditler için hazırlıklı olmalı bu tehditler için risklerin bertarafı için yapılması gerekenleri önceden kestirebilmelidir.

Teknoloji hızla değişimi, kapasite üstü talep, kontrol edilemeyen stok, insan kaynaklarında oluşabilecek büyük problemler tehditler arasında sayılabilir.

İşletmeniz ya da projeniz için yeni bir strateji kararı öncesi, mevcut durumun değerlendirilmesi, SWOT analiz ile neyin iyi yapıldığı, neyin kötüye gittiği hakkında gerçekçi tespitlerde bulunmak, stratejiye ait hedefler ve hedeflere ulaşmak için yol haritası çizmek mümkündür.

Bu yol haritasında, SWOT analizi önünüze çıkacak engellerin aşılması amacıyla size kılavuzluk edecek en etkili tekniklerden birisidir.

Neden SWOT Analizi Yapılır?

İşletmenin herhangi bir sürecinin iyileştirilmesinde, bir projenin yürütülmesi öncesinde strateji oluşturulmasında ve seçiminin netleştirilmesi amacıyla SWOT analizi yapılır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi SWOT analizi güçlü ve etkili bir tekniktir. Problemlerin tamamen çözümü için değil bir yol haritası olarak seçilmesi halinde iyi sonuçlar elde edilir.

SWOT analizi sonrasında işletme güçlü yönlerini korur, zayıf yönlerini çözmek için gerekli yol haritasını çıkarır, işletme içi zayıflık ve dış tehditlere karşı alınması gereken önlemleri tespit edebilir. Süreci sürekli izlerken, yeni fırsatları nasıl kullanacağı konusunda hazırlıklı olur.

SWOT Analizi Nasıl Yapılır?

SWOT analizi için doğru sonuçların elde edilebilmesi için, işletmede farklı bakış açılarına sahip çalışan ve yöneticilerin biraraya gelmesi gereklidir. İşletmenin lokomotif departmanları ve mümkünse müşteriler de bu sürece katkı sağlamalıdır. SWOT analizi stratejinin ortak değer olarak benimsenmesinde önemli bir fırsat olarak değerlendirilmelidir.

SWOT Analizi yapmak için yukarıda yer aldığı gibi bir dört kare bir analiz şablonu kullanılır. Beyin fırtınası tekniği ile oturumlarda küçük kağıtlara ilgili alanlara yazmaları ya da postitler ile ilgili kareye yapıştırmaları önerilir. Herkes tarafından bu işlem tamamlandığında konunun tartışılması, gruplandırılması ve derlemesi ile nihai hale getirilir. Her konunun ve maddenin puanlanmasının yapılması etkilerin incelenmesi açısından daha net bir görüntü sağlar.

Dört alanın her birinde ilgili olduğunu düşündüğünüz etkenleri bulmanız önemlidir. Beyin fırtınası bittikten sonra, her kategorideki faktörleri en yüksek puan üstünlüğe sahip olanlar en üstte olacak şekilde büyükten küçüğe doğru sıralayabilirsiniz.

Swot Analizi için Hangi Sorular Sorulur?

SWOT analizi için bir çok soruyu sorabileceğiniz gibi örnek soruları fikir edinmeniz için aşağıda yer almaktadır.

Güçlü yönleri bulmak için sormanız gereken sorular:

 • İşletme olarak yaptığımız en iyi iş nedir?
 • İşletmemizin güçlü olduğumuz yönleri nelerdir?
 • İçsel kaynaklarımız ve detayları nelerdir?
 • Rakiplerimize göre avantajlı olduğumuz konumlar nelerdir?
 • Araştırma geliştirme yeteneklerimizin durumu nedir?
 • İşletmeye değer katan ne gibi olumlu yönlere sahibiz?
 • Geçmiş deneyimlerimiz stratejimiz için yeterli mi?

Zayıf yönleri bulmak için sormanız gereken sorular:

 • Hangi faktörler rekabet üstünlüğü elde etme veya sürdürme yeteneğimizi negatif yönde etkilemektedir?
 • Zayıf yönlerimiz nelerdir?
 • Hedeflerinize ulaşmak veya güçlü rakiplerimizle rekabet etmek için hangi alanlarda iyileştirme yapmamız gerekiyor?
 • İşletmemiz en önemli eksiği/eksiklikleri nedir?

Fırsatlar faktörünü bulmak için sormanız gereken sorular:

 • Süreci işletirken, dahil olduğumuz pazarda yararlanabileceğimiz fırsatlar hangileridir?
 • Mevcut durumu daha iyi etkileyebilecek gelişmeler ve beklentiler nelerdir?
 • İşletme fırsatları yakalamak için yeterli ön görüye sahip mi?
 • Pazarda yeni bir fırsat yaratacak değişiklikler oldu mu?

Tehditler faktörünü bulmak için sormanız gereken sorular:

 • Mevcut veya potansiyel işletmemiz için en önemli rakiplerimiz kimlerdir?
 • Mevcut durumumuzda hangi engellerimiz var?
 • Bizim kontrolümüzde olmayan hangi faktörler işimizi ve sürecimizi riske atabilir?
 • Hangi durumların oluşması halinde pazarlama çabalarımız tehdit edilebilir?
 • Gelirlerimizi azaltabilecek son kullanıcı ya da tüketici davranışları, ekonomik veya politik düzenlemelerindeki değişimler hangileridir?

SWOT Analizinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

SWOT Analizinden doğru ve başarılı sonuçlar alınabilmesi için SWOT Analizi yapılırken büyük öneme sahip bazı kurallar uyulması önemlidir:

 • İlk olarak her bir faktöre ait sorular tamamen objektif olarak, açık ve detaylı bir biçimde yanıtlanmalıdır. Örnek olarak vermek gerekirse; güçlü yönlerin abartıya kaçılmadan cevaplanması, bazı zayıf yönlerin ise göz ardı edilmesi SWOT analizinin güvenilirliğini zedeler.
 • Fırsatlar ve tehditler belirlenirken, SWOT Analizine konu olan proje veya durumu yakından ve doğrudan ilgili olmayan fırsatlar ve tehditler analizde dikkate alınmamalıdır.
 • SWOT Analizinin belirli periyotlarda, düzenli olarak tekrarlanması ile iç ve dış faktörlerde meydana gelen değişimler güncellenmelidir.

SWOT Analizi Örnekleri

Swot Analizi Örnek 1 – Girişim Haber

Girişim Haber bloğumuzu açmadan önce bu işe başlamanın mantıklı olup olmayacağını anlamak için hali hazırda bir swot analizi yapmıştık. Swot Analizi Örnekleri konusunda ilk örnek olarak kendi swot analizimizi aşağıda yer almaktadır.

SWOT Analizi Örnekleri

Girişim haber olarak; SWOT analizi tespitlerimiz için öncelikle durumumuzu anlatmamız gerekiyor.

Biz yaklaşık 10 seneyi aşkın bir süredir internet aleminde farklı bir çok internet sitesinin hayata geçmesinde, sürdürülmesinde yer almış bloglama konusunda ciddi tecrübeleri olan bir ekibiz. Yaptığımız işler gereği bir çok kurumsal projenin hazırlanmasında, satın alınmasında, hayata geçirilmesinde rol alan bir ekibe sahibiz.

Şimdi kendimiz için hazırladığımız SWOT Analizi Örnekleri başlığında kendi analizimizi açıklamaya başlayalım. Faktörlerin seçiminde 3’lü puanlama sistemi kullandık.

Güçlü Yönlerimiz: Ekibimiz ile yaptığımız görüşmelerde; geçmiş tecrübelerimiz de dikkate alındığında yüksek internet bloglama deneyimi, sektör deneyimine sahip bir ekibiz. Bu blog sitesini açmadan daha hızlı ve agresif giriş yapabilmek için sıkı bir ön hazırlık süreci geçirdik. Birçok konu için özel makaleler hazırladık. Tespit ettiğimiz ancak fikir sahibi olmadığımız konularda, ilgili uzmanlara erişebilme yeteneğimizin olduğunu ve bunlar için rahatlıkla ödeme yapabileceğimiz bir girişim sermayesine sahip olduğumuzu tespit ettik. Ayrıca SEO ve Google hakkındaki bildiklerimiz ve geçmiş deneyimlerimiz bizi yukarı taşıyacaktır.

Zayıf Yönlerimiz: Yaptığımız çalışmada; bu alana çok daha önce girmemiz gereken biraz geç kaldığımız ve ayrıca niş konudan dolayı haberleri almak için abonelik alamıyor olmamız zayıf yönlerimiz olarak öne çıktı. Girişim haberleriniz alabileceğimiz bu alandaki stk ve şirketlere henüz ulaşmamış olmamız yine öncelikli zayıf yönlerimizden. Sektör ile ilgili giriş zamanımızın geç olmasından dolayı yetersiz makale sayımız kapatılması gereken zayıf yönlerimizden. Niş konu olması nedeniyle konular arasında esneklik yer almıyor, kısmi bir dar alanda gelişme sağlayabiliriz. Henüz marka bilinirliğimiz ve sosyal medyada da sitemizde olduğu gibi yeniyiz. Bahsettiğimiz konular için gerekli önlemleri aldık. Bunları da önümüzdeki günlerde birlikte göreceğiz.

Fırsatlar: Sektördeki trendleri kolaylıkla yakalayabileceğimiz dinamik bir ekibimiz var. Trendlere uyum sağlayarak, niş sektörümüzde ön plana çıkmak yakamak istediğimiz fırsatlardan. Geçmiş tecrübemiz ve deneyimli ekibimiz ile bu sektörde marka bilinirliğimizi arttırmak ve niş sektörden hatrı sayılır bir pay alma fırsatlarını kovalayacağız. Aynı zamanda, süreç içerisinde online/örgün danışmanlık ve eğitim fırsatları yakalayabileceğimiz diğer fırsatlar arasında yer alıyor.

Tehditler: Planlarımız; sürekli ve kesintisiz bir blog hizmeti vermek ancak. Elimizde ve kontrolümüzde olmayan sunucu kesintileri ile birlikte, politik değişikliklerden kaynaklı sosyal medyada olası kesintiler websitemiz için kesintiye sebep olabilir. Uzun vadeli hazırlanmış makale hizmetlerinde editöryel sorunlar hizmet kalitemizi sekteye uğratabilir. İş planına uygun olmayan ekonomik sorunlar sürdürülebilirliğimize zarar verebilir. Tam olarak beklemesek de sektörde olası yoğun rekabet stratejik hedeflerimizin gerisinde kalmamıza neden olabilir.

Swot Analizi Örnek 2 – Starbucks

Güçlü Yönleri: Güçlü ve pozitif marka imajı, Dünyaca kabul edilmiş ürün kalitesi ve yüksek standardizasyon, geniş çaplı perakende ağı, dünya geneline yayılan tedarikçi ağı

Zayıf Yönleri: Fiyat politikası ve görece yüksek fiyatlar, kahve alımlarında “adil kahve ticareti” kurallarına uyulmaması, ürünlerin kolay taklit edilebilir olması

Fırsatlar: Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan ve yüksek nüfusa sahip bölgelerde genişlemek, yeni ürünler piyasaya çıkabilmek, başka şirketler ile çözüm ortaklıkları oluşturmak,

Tehditler: Yoğun rekabet, tüm dünyada iş model ve ürünlerinin taklit edilebilir olması, global arenada ürünlerin yerel alışkanlıklara uygun olarak adapte edilmesindeki zorluklar, girdi maliyetlerinde hızlı artış

Swot Analizi Örnek 3 – Sony

Güçlü Yönleri: Gelişmekte olan ülkelerde güçlü konumlandırma, güçlü marka kimliği, elektronik tüketim pazarında beklenen büyüme, güçlü marka bilinirliği, 100 binin üzerinde çalışan, ürün farklılaştırma

Zayıf Yönleri: Ekonomik çöküş, güçlü japon yeni etkisi, kara market etkisi, uyum düzenlemelerinin etkisi, Japonyanın ekonomik problemleri, ürün fiyatlarının yüksekliği

Fırsatlar: Ortak girişimler ve stratejik satın almalar, yeniliklere öncü olabilmek, pazarın sürekli gelişmesi, 4K teknolojisi, Uluslararası Pazar penetrasyonu

Tehditler: Azalan trend gelirleri, müşteriye zayıf yakınlık, elektronik network güvenliği, değişen regülasyonlar, küresel çeşitlilik ve sert rekabet, global ekonomik resesyon

Kişisel Swot Analizi Örneği

SWOT Analizi Örnekleri başlığımızın son örneği ise kişisel bir swot analizi örneği. Siz de bu konuda kendinize çeşitli sorular sorabilir ve cevapları ile kendi kişisel swot analizinizi yapabilirsiniz.

Güçlü Yönlerim: Enerjik olmam, vazgeçmemem, sporu sevmem, sezgilerimin kuvvetli olması, gelişmiş analiz yeteneğim

Zayıf Yönlerim: Aşırı hevesli olmam, Fazla duygusal olmam, Fazla kahve tüketmem, Detaylarda boğulmam

Fırsatlar: Farklı ilgi alanlarına sahip networke sahip olmam,

Tehditler: Negatif düşünceye sahip fazla arkadaşa sahip olmam, Okuma alışkanlığına sahip arkadaşlarımın olmaması

 

SWOT Analizi Örnekleri konulu makalemizi beğendiniz mi? Lütfen makalenin eksik ya da yanlış yönlerini bizler ile paylaşın. Siz de SWOT analizi konusunda danışmanlık hizmeti almak isterseniz lütfen bizimle iletişim sayfamız üzerinden iletişime geçiniz.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Girişim Haber @ 2020